Python Dersleri -4 | Python Öğren Serisi

PYTHON DERSLERİ -4

Python Methodlar nedir ? Python eğitimleri nedir ?Python listeler nedir ? Python demetler nedir ? Listeler ve demetlerin birbirinden farkları nedir ? Karakter dizileri nedir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız bu yazımızda python derslerine devam ediyoruz.

PYTHON ÖĞREN SERİSİ -4

Method : Nesnelerin nitekliklerini değiştirme , sorgulama ve bu nesnelere yeni özellikler katmaya yarayan araçlardır.

Karakter dizisini doğrudan biz tanımlayabiliriz ya da kullanıcıdan isteyebiliriz.

>>>For karakter in nesne :

>>>Print (karakter)  komutları ile de dizinin öğelerine tek tek erişebiliriz.

Ya da  print (*nesne , sep=’\n’) komutları ile de erişebiliriz.

Bu şekilde karakter dizilerinin tamamına erişebiliyoruz ve eğer lokal olarak erişim istersek yani dizinin 1. Elemanı ya da 3. Elemanı gibi düşünürseniz o zaman karakter dizisini atadığımız sabitin yanına [] kullanılır.Köşeli parantezlerin içine de hangi öğeye erişmek istiyorsak o yazılır.

Örnek :

>>>nesne = “123456789”

>>>int (nesne[1]*2)

Çıktısı : 4 (1 nolu eleman = 2 , ve bunu iki ile çarptık , sonuç : 4)

Not: Pythonda öğe sıralaması ‘0’ dan başlar.

Tersten öğelere erişmek içinse de ; [-2] gibi örneğin , yazılabilir.Burada sondan ikinci öğenin değeri bize verilecektir.

Tek tek elle sayı girmek yerine ise ;

For i in range(7):

Print(derstagram[i]) şeklinde bir yapı da kullanılabilir.

Eğer uzunluğunu bilmiyorsak ise ;

For karakter in range (len(derstagram)):

Print (derstagram[karakter])   şeklinde kullanabilirsiniz.

Kullanıcıdan bir isim alıp sonra sırası ile harfleri yazdırmak istiyorsunuz diyelim

İsim = input(“isminiz : ”)

For i in range (len(isim)):

Print (“isminizin {}. Harfi :{}”.format(i,isim[i]) şeklinde bir kod bloğu yazabilirsiniz.

Burada isminizin 0. Harfi die bir ifade ile karşılaşacaksınız.Bunu yadırganmaması adına 1. Harfi olarak yapmak içinse .format(i+1, isim[i]) şeklinde bir işlem yapabilirsiniz.

Karakter dizileri için -> [0 : 10] , [3 :5] , [1 : 28] gibi işlemler aslında bu aralıkları al ve göster demek anlamına gelir.Mesela a = mustafa olsun.Daha sonra a[0 : 5] dediğimizde program bize musta kısmını gösterecektir sadece.

Mantık : karakter_dizisi[alınacak_ilk_öğenin_sırası : alınacak_son_öğenin_sırasının bir fazlası]

Peki şöyle bir ifade yazsaydık -> a [3:] ;  şimdide 3.karakter sonrasını ekrana basacaktır.

Karakter dizisini tersten yazdırmak mı istiyorsunuz ? –> a [: : -1] şeklinde bir komutla bu işi çözebilirsiniz.

Ya da karakter dizisi içerisinde sadece bir bölümü tersine çevirmek istiyorsanız -> a [0:3:-1] şeklinde bir komutla bu işi çözebilirsiniz.

Ya da bir karakter dizisi içerisinde çift haneli olanları ekrana basabiliriz. a[0:7:2] gibi.

Not : Ek olarak reversed() fonksiyonu ile de tersine çevirme işlemi yapabilirsiniz.Mantığı ise ;

For i in reversed (“mustafa”) :

Print (i, end=” ”) şeklinde kullanabilirsiniz.

Karakter Dizilerini Alfabe Sırasına Dizmek  :

Burada sorted() adlı bir fonksiyondan yararlanacağız.

Örnek : sorted (“mustafa”)

[‘a’, ‘a’, ‘f’, ‘m’, ‘s’, ‘t’, ‘u’] şeklinde bir çıktı verdi bizlere program.

Diğer bir yöntem ; print (*sorted(“mustafa”), sep = “ ”) veya

For i in sorted (“mustafa”) :

Print (i , end=” ”) şeklinde kullanılabilir.

Not : Bu fonksiyondaki en büyük eksiklik Türkçe karakterleri düzgün sıralamadığıdır.

Bu sorun çözümü adına ise ;

>>>import locale

>>>locale.setlocale(locale.LC_ALL, “Turkish_Turkey.1254”) #Windows için

>>>sorted (“çicek”, key=locale.strxfrm) şeklinde işlemlere devam edilir.

Burada locale adlı bir modülden yararlandık.SetLocale ile aslında dil ayarlarını düzgün şekilde yapabilme imkanına kavuşmuş olduk.

Yeniden düzenleyelim = >>>sorted (“çiçek” , key=locale.strxfrm)

Not : I ve İ harflerini sıralama esnasında , ı harfinin i harfinden önce geldiğini göreceksiniz.

Ne yapabiliriz sorusunun cevabı ise ;

>>>harfler = “adlasdalşsdadaıidasd”

>>>çevrim = {i : harfler.index(i) for i in harfler}

>>>sorted (“dasdadaiidasd” , key=çevrim.get)

Buradaki mantık ise ; her harfin bir sayı karşılığı vardır ve pythona sayı karşılıklarına göre sırala dedik aslında.

Karakter Dizileri üzerinde değişiklik yapmak ;

Burada karakter dizilerine ekleme,  çıkarma , dilimleme vb. yapabileceğimizi görmüştük fakat bunlar kalıcı olmayan değişikliklerdir.Bu sebeple de bir çalıştırmanın ardından silineceklerdir.

İki tip veri tipi bulunmaktadır Python’da : Değiştirilebilir ve değiştirilemez.

Python’da bir karakter dizisini bir kez tanımladıktan sonra bu karakter dizisi üzerinde artık değişiklik yapılamaz.

Önemli Birkaç Fonksiyon :

Dir () : Bir nesnenin özellikleri hakkında bilgi edinme fırsatı verir.

Mesela dir(str) yazarsanız , karakter dizilerinin hangi methodları bize sunduğunu burada bize gösterecektir.Diğerleri içinde geçerlidir.Dir(int) , dir (float) vb.

Enumerate () : Programda numaralandırmaya ilişkin işlemler için kullanılır.

For i in enumerate (“mustafa”):

Print (i) diyecek olursak ; çıktısı ->

(0, ‘m’)

(1, ‘u’)

(2, ‘s’)

(3, ‘t’)

(4, ‘a’)

(5, ‘f’)

(6, ‘a’) şeklinde olacaktır.

Sıralamaya nerden başlayacağını belirlemek içinse  ;

for sıra , harf in enumerate (“mustafa”,1):

print (sıra , harf) denilerek istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz.

Help () : Program içerisinde yardıma ihtiyacınız olduğu zamanlarda

Örnek help> dir yazdığınızda dir ile ilgili tüm bilgileri bize gösterecektir.Bu ve benzeri kullanımlarla takıldığınız yerde help fonksiyonundan yararlanabilirsiniz.Ya da help ()  parantez içerisine yazarak aradığınız sonuca ulaşabilirsiniz.

Methodları incelemeye başlayalım :

Replace() Methodu :

Değiştirmek , yerine koymak anlamına gelir replace.

Formül :  karakter_dizisi.metot(parametre)

Metotlar ise karakter dizilerinden nokta ile ayırılır ve bu yönteme pythonda noktalı gösterim denir.

Replace methodu iki parametre alır.

Karakter_dizisi.replace (eski_karakter_dizisi , yeni_karakter_dizisi)

İlk parametre değiştirilecek olan , ikincisi ise ilkinin yerine geçecek olan parametredir.

Karakter dizisi içerisinde bir harfi silmek istediğimizde de ;

Örnek :

>>>a = “mustafa”

>>>a.replace (“u” , “ ” , 1) denilerek çıktı : mstafa şeklinde olacaktır.

Split () , rsplit() , splitlines() Methodları :

Split karakter dizilerini bölmek için kullanılır.

Rsplit methodu hemen hemen split() methodu ile aynıdır ve çok kullanılmamaktadır.

Splitlines() methodu ise ; bir karakter dizisini satır satır ayırmak için kullanılır.

Lower () Methodu :

Bütün harfleri küçük harfe çevirir , hepsi küçük harf ise herhangi bir şey yapmaz bu komut.

Upper () Methodu :

Bu methodda tüm küçük harfleri büyük harfe çevirir.

İslower() ve İsupper() Methodları :

Sorgulama methodlarıdır.Lower() küçük harfe çeviriyordu ve islower ise dizinin küçük harften oluşup oluşmadığını kontrol ediyor.

Tamamen küçükse True , değilse false çıktısını veriyor.

İsupperda aynı şekilde büyük harften oluşup oluşmadığını sorguluyor.

Endswith() Methodu :

Bu method ile karakter dizisinin hangi karakter dizisi ile bittiğini sorgulayabiliyoruz.

Endswith(“a”) denilerek karakter  dizisinin a ile bitip bitmediğini kontrol edebiliyoruz.

Startswith() Methodu :

Hangi karakter veya karakterlerle başladığını kontrol etmeye yarayan methoddur.

Capitalize () Methodu :

Değiştirici methodlardan birisidir.Karakter dizilerinin yalnızca ilk harfini büyütür.

Title() Methodu :

Aynı şekilde karakter dizilerinin ilk harfini büyütür ve bu yönüyle de capitalize methoduna benzer ancak tek fark ; her kelimenin ilk harfini büyütmesidir.

Swapcase () Methodu :

Büyük-Küçük harfle ilgili bir methodtur.Büyük harfler bu methodla küçüğe , küçük harflerde büyük harfe dönüşür.

Casefold () Methodu :

Lower() methoduna çok benzer ve hiçbir farkı yoktur.Bazı farklı diller için farklı sonuçlar üretir.

Strip() , Istrip() , rstrip() Methodları :

Strip methodu parametresiz olarak kullanıldığında , bir karakter dizisinin sağında ve solunda bulunan belli başlı karakterleri kırpar.

Eğer parantez içerisine bir parametre verirsekte , o harfi kırparak çıktı verir.

Istrip methodu ise , yine kırpma işlemi yapar ancak,

Kazak kelimesindeki k harfini kırpacağımızı düşünün.Burada sol taraftaki k harfini kırpma işlemini yapar sadece.

Sağ taraftaki  k harfini kesmek içinse ; rstrip() methodunu kullanmalısınız.

Join() methodu :

Not : Bir veri tipine ait metotlar doğal olarak yalnızca o veri tipi üzerinde kullanılabilir.Join methodu bölünmüş karakter dizilerini birleştirmek için kullanılır.

Count() Methodu :

Bu methodun görevi ise bir karakter dizisi içinde belli bir karakterin kaç kez geçtiğini sorgulamasıdır.

İndex() , rindex() Methodu :

Karakterlerin bir karakter dizisi içerisinde hangi sırada bulunduğunu öğrenmek için index() adlı bir methoddan yararlanırız.

Eğer index methoduna bir parametre daha eklersek yani ; index (“a “, 3) dersek , 3. Sıradan itibaren aramaya başlayacaktır.

Rindex() methodunda ise sağdan sola doğru arama işlemi yapılır.

Find() ve rfind() Methodları  :

Bu methodların görevide bir karakter dizisi içerisindeki karakterin konumunu sorgular.

Rfind ile sağdan sola doğru sorgular.

İndex() methodları karakter dizisi içindeki karakteri sorgularken , eğer o karakteri bulamazsa ValueError hatası verir.

Fakat find() ve rfind() metotları böyle bir durumda -1 çıktısı verir.

Center() Methodu :

Orta, merkez anlamlarına gelmektedir.Karakter dizilerini ortalamak için kullanılır.Yani ‘ ’ çift tırnak arasında genişliğe göre sağa ve sola doğru boşluklar bırakarak çıktı verir.

Mesela  ; a = “python” için ;

a.center(1) -> ‘python’  , a.center(10) -> ‘     python      ‘ şeklindedir.

Rjust() , Ijust() Methodları :

Diğer methodlar gibi karakter dizilerini hizalama vazifesi görür.Rjust() methodu bir karakter dizisini sağa yaslarken , Ijust methodu karakter dizisini sola yaslar.

Zfill() Methodu :

Bu method ile karakter dizilerinin sol tarafına istediğimiz sayıda sıfır ekleyebiliriz.

Partition() , Rpartition () Methodları :

Bir karakter dizisini belli bir ölçüte göre üçe bölüyoruz.Bu method parantez içinde verilen ölçüt karaktere göre bölme işlemi yapar.

Eğer verilen ölçüt karakter dizisi içerisinde yoksa  ;

Örnek :

>>>a = “istanbul”

>>>a.partition(“h”)

Çıktısı : (‘istanbul’ , ‘ ’, ‘ ’) şeklindedir.

Rpartition ise sağdan sola doğru okuma işlemi yapar.

Encode () methodu :

Bu method yardımı ile karakter dizilerini istediğimiz kodlama sistemine göre kodlayabiliriz.

Python 3.x’te varsayılan karakter kodlaması utf-8’dir.

Expandtabs() Methodu :

Bir karakter dizisi içerisindeki sekme boşluklarını genişletebilirsiniz bu şekilde.

Birer boşluk yerine expandtabs(5) diyerek 5 er boşluk bırakabilirsiniz.

Str.maketrans() , translate() methodları :

Kimi zaman Türkçe karakterleri kullanamayabiliyorsunuz ve elinizdeki metinleri Türkçe karakterlerden ayırmak istiyorsunuz.İşte tam olarak bu durumlarda str.maketrans() ve translate() methodlarından yararlanabilirsiniz.

İsalpha () methodu :

Bu method sayesinde bir karakter dizisinin ‘alfabetik’ olup olmadığını denetleme işlemi yapılır.İçerisinde (a,b,c ….) vb. varsa o dizi alfabetiktir ancak farklı bir karakter , rakam vs. varsa alfabetik değildir diyebiliriz.

Örnek : mustafa -> alfabetik // m7sta3£a -> alfabetik değil

İsdigit () methodu :

Bu şekilde bir karakter dizisinin sayısal olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Örnek : 123456 -> sayısal // 12a75q5 -> sayısal değildir

İsalnum () methodu :

Bir karakter dizisinin ‘alfanümerik’ olup olmadığını kontrol eder.Sayı ve karakterlerden oluşan karakter dizilerine denir alfanümerik karakter dizisi ifadesi.

Örnek : 123absd4 gibi.

İsdecimal () methodu :

Bir karakter dizisinin ondalık sayı cinsinden olup olmadığını denetliyoruz burada.

Örnek : 123456 -> ondalık sayı // 1234.34 -> ondalık sayı değil

İsidentifier() Methodu :

Tanımlayıcı anlamına gelir.Python’da değişkenler , fonksiyon ve modül adlarına ‘tanımlayıcı’ denir.Burada da ifade edilen isidentifier() metodu, neyin tanımlayıcı olup neyin tanımlayıcı olamayacağını denetlememizi sağlar.

Mesela 1a değişken adı olamaz çünkü sayı ile başlar.”1a”.isidentifier() denilerek bunun değişken adı olup olamayacağını kontrol edebilirsiniz ve aldığınız çıktı -> false olacaktır.

İsnumeric() Methodu :

Bu method bir karakter dizisinin nümerik olup olmadığını denetler.Bu metot yardımıyla bir karakter dizisinin sayı değerli olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Örnek : “12”.isnumeric() -> çıktısı : True

İsspace () Methodu :

Bir karakter dizisinin tamamen boşluklardan oluşup oluşmadığını denetleyebilirsiniz.Eğer karakter dizisi boşluklardan oluşuyorsa bu metot True çıktısını verecektir.Aksi durumda ise False çıktısını verecektir.

Örnek :

>>>a  = “      ”

>>>a.isspace()

Çıktısı : True

İsprintable () Metodu :

\n gibi karakterler çıktı sonucu ekranda görünmez ve bu gibi karakterlere basılmayan karakterler  (non-printing characters) denir.

‘b’ , ‘c’ , ‘z’ , ‘x’, ‘=’ , ‘?’ , ‘!’ ve benzeri karakterler basılabilen karakterler(printable characters) olarak adlandırılırlar.

İsprintable metoduda bir karakterin basılabilen olup olmadığının cevabını verir bizlere.

% İşareti ile Biçimlendirme (Eski Yöntem)

>>>print (“%s ve %s iyi bir ikilidir ! ” %(“python”,”django”))

Pythonda %s yapısı karakter dizisi içerisinde bir yer tutma vazifesi görür.

% -> sabit ve s ise değişkendir.S ise string yani karakter dizisinin kısaltmasıdır.

D harfi ise sayıları temsil eder.(%d)

İ harfi ise tamsayıları ifade eder.D harfinden kullanım ve işlev olarak  farkı yoktur.

O harfi ise octal(sekizlik) kelimesinin kısaltması olup 8’li düzendeki sayıları temsil eder.

X harfi ise hexadecimal yani onaltılı düzeni  ifade eder.x harfi küçük kullanıldığında sayılar küçük harfle gösterilecektir.X büyük olarak kullanıldığında ise sayılar büyük harfle gösterilecektir.

F harfi ise karakter dizilerini biçimlendirirken s harfinden sonra en çok kullanılan harftir.Float yani kayan noktalı sayı kelimesinin kısaltmasıdır.

>>>print(“dolar %f TL olmuş…” %1.4710) ve çıktı hep 6 adet sıfıra sahip olacaktır.

Çıktısı -> 1.471000 tl olmuş vb. eğer %.2f dersek 2 haneli olarak çıktıyı alabiliriz.

C harfi yine pythonda önemli bir karakter dizisi biçimlendiricisidir.Bu harf tek bir karakteri temsil eder.

>>>print(“%c” , %”a”) gibi.eğer a yerine daha uzun bir dizi kullanırsanız hata alırsınız.C harfi sadece tek bir karakteri kabul etmektedir.

Format() metodu ile biçimlendirme (Yeni yöntem)

% işaretini kullanarak işlem yapmak biraz eski bir metot olarak kalmıştır.Eski yöntemdeki % yerine yeni methotda {} işaretini kullanıyoruz.

Basit bir örnek :

İsim=input (“isminiz : ”)

Print(“merhaba {}. Nasılsın?”.format(isim))

Format methodunda 3 farklı işaretten yararlanırız ;

  1. > : sağa yaslama
  2. < : sola yaslama
  3. ^ : ortalama

Format methodunu şu harflerle kullanabiliriz ;

S  harfi karakter dizilerini temsil eder.

>>>print (“{:s}”.format(“karakter dizisi”))

C harfi ile 0 ila 256 arası sayıların ASCII tablosundaki karşılıklarını temsil eder.

Print(“{:c}”.format(65)) -> çıktı : A

D harfi sayıları temsil etmek için kullanılır.

O harfi sayıları 8’li düzene çevirmek için kullanılır.

x harfi sayıların 16’lı düzende ki karşılıklarını verir.

Küçük x harfleri küçük yazdırır (8,9,a,b,c,d…) , büyük X harfleri büyük yazdırır.(8,9,A,B,C,D..)

B harfi onlu düzendeki sayıları ikili düzendeki karşılıklarına çevirir.

F harfi virgülden sonraki basamakları sınırlandırmak için kullanılır.

, (virgül) ile : (iki nokta üst üste) işaretini kullanarak , sayıları basamaklarına ayırabilirsiniz.

Listeler ve Demetler

Listeler :

Pythondaki veri tiplerinden biridir.Liste tanımlamak için örnek ;

>>>liste = [“öge1”.”öge2”.“öge3“] gibi.

Farklı öğeleri bir araya getirip bunları köşeli parantezler içine alırsak , liste adlı bir veri tipi oluşturmuş oluyoruz.

Boş bir liste ise -> liste = []

Listelerin öğesine ise liste tanımlandıktan sonra değişken_adı [ buraya kaçıncı elemana erişmek istiyorsanız] yazarak erişebilirsiniz.Örnek derstagram[5] gibi.

Listeler ise değiştirilebilen veri tipleridir.Doğrudan üzerinde değişiklik yapılabilir.

Listelere yeni öğeler eklenebilir.’+’ işaretini kullanarak yeni bir eleman diziye eklenebilir.

İki listeyi birbirine bağlayabilir , birleştirebilirsiniz.

Listeden öğe silmek için ‘del’ adlı ifadeden yararlanılır.

Listeleri tamamen silmekte mümkündür ve del ifadesinden yararlanılır.

Listeleri kopyalamak mümkündür.liste1 adlı listenizi liste2=liste1 diyerek liste2’ye kopyalayabilirsiniz.

Liste Üreteçleri (List Comprehensions)

Örnek :

>>>liste = [i for i in range(1000)] diyerek 1 den 1000’e kadar olan sayıları bir liste içerisinde oluşturduk.

Demetler

Listelere çok benzeyen bir veri tipidir.Ayırt edici özellikleri normal parantez işaretleridir.

Örnek : demet = (“a”,”b”,23,35) şeklinde tanımlanırlar.

Diğer bir tanımlama yolu da ; demet = “a” , “b” , 23 , 35 -> () parantezler kullanılmadan da olur.

Demetlerin öğelerine de aynı şekilde demet[0] gibi ulaşılabilir.

Listelerden farkı ise ; listeler değiştirilebilirdir fakat demetler değiştirilemez.

Demetlerin kullanım alanı ise ;

Özellikle programların ayar dosyalarında bu veri tipi sıklıkla kullanılır.

Listelerin Methodları :

Append() Methodu ;

Append kelimesi İngilizcede ‘eklemek,ilave etmek,iliştirmek’ gibi anlamlara gelir.liste.append(“a”) denildiğinde liste adlı listeye a öğesini ekler.

Yine öğe ekleme işlemini + işareti ile de yapabiliriz.

Append() metodu biraz daha pratiktir.

Fakat append() methodunda birden fazla eleman eklenemez.Append(“a”,”b”,”c”..) eklenmeye çalışıldığında hata alınır.

Extend() Methodu

Genişletmek , yaymak anlamlarına gelir bu method.Listeler bu şekilde geliştirilebilir.

Append methodunda tek bir öğe eklerken bu methodla ilgili liste içerisindeki kodların tamamı diğer listeye eklenebilir.

İnsert() Methodu

İnsert kelime anlamı olarakta “yerleştirmek , sokmak”tır.Listelerin istenilen yerlerine bir öğe eklemek için kullanılır.

İlk parametresi yerleştirilecek öğenin nereye yerleştirileceği , ikincisi ise yerleştirilecek öğenin ne olduğunu gösterir.

Bir dosya içerisinde herhangi bir satıra birtakım bilgiler eklemek çıkarmak isteyebilirsiniz.Bu durumlarda kullanabileceğiniz etkin bir methotdur.

Remove() Methodu :

Liste içerisinden öğe silme işlemlerinde kullanılır.

Reverse() Methodu  :

Liste öğelerini ters çevirmek adına dilimleme methodunu kullanabileceğimizi öğrenmiştik.Ek olarak isterseniz bu iş için reversed() methodunu da kullanabilirsiniz.

Bu komutu bir liste üzerinde kullandığınız da “list_reverseiterator” adlı bir nesne elde edersiniz.Bu nesnenin içeriğini görmek içinse ;

>>>print(*reversed(meyveler)) işlemleri gerçekleştirilir.

Pop() Methodu :

Bu metot da bir liste içerisinden öğe silmemizi sağlar.

Farkı ise ; pop() methodunu kullanarak bir öğe sildiğinizde , silinen öğe ekrana basılacaktır.Ek olarak parametresiz olarak kullanırsanız , kullandığınız listenin son öğesini listeden atar.

Sort() Metodu :

Bu metot bir listenin öğelerini belli bir ölçüte göre sıraya dizmemizi sağlar.

Elimizde bir sınıf listesi var diyelim.Alfabe sırasına dizmek için sort() methodunu kullanabilirsiniz.Ya da sayıları sıralamak içinde kullanılabilir.

Tersten sıralama yapmak içinse ; sort(reverse=True) yani sort parametresi içerisinde reverse kullanmalısınız.

İndex () Metodu :

Veri tipi ve karakter dizilerinin de index() metodu olarak aynı işi yapan bir yöntemdir ve liste içerisindeki öğenin bize konumunu söyler.

Count() Metodu :

Ortak metodlardan birisidir.Karakter dizilerindeki gibi , listelerin count() metodu da bir öğenin o veri tipi içerisinde kaç kez geçtiğini söyler bizlere.

Copy() Metodu :

Listeleri kopyalama işlemleri için kullanılır.Örnek kullanımı ise ;

>>>liste2=liste1.copy()

Clear() Metodu :

Listelerle alakalı bir metotdur.Görevi ise listenin içeriğini silmektir.

Clear() metodu ile listenin içi silinebilir.

>>>liste.clear()

>>>liste

Çıktısı : []

Demetlerin Metotları

Listeler ve demetler birbirine benzer.En önemli fark ise daha öncede ifade ettiğimiz gibi listeler değiştirilebilir veri tipi iken , metotlar değiştirilemezlerdir.

Demetlerin metotlarını görmek için ;

>>>dir(tuple)

İndex() ve count() metotları

İndex() metodu Demet öğesinin demet içerisindeki konumunu bize bildirir.

Count() methodu ise demet öğesinin o demet içerisinde kaç defa geçtiğini bize söyler.

PYTHON DERSLERİ -4 SONUÇ  :

Bugünki yazımızda Python Dersleri -4 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.İlgili yazıların Mindbookları en kısa sürede tarafınıza sunulacaktır.En kısa süre içerisinde de python derslerine dair ilgili paylaşımlarımıza devam edeceğiz.

İyi Çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.