C Programlama Dili Teknik İngilizcesi | C Programlama Eğitimi

C PROGRAMLAMA DİLİ İNGİLİZCESİ ÖĞREN

C programlama dilinde kullanılan İngilizce kelimeler nelerdir ? C programlama dilinde kullanılan teknik kelimeler nelerdir ? Bugün ki yazımızda bu dile ait teknik İngilizcemizi geliştirmeye çalışacağız.

Başlayalım.

C PROGRAMLAMA DİLİ İNGİLİZCE KELİMELER

C extension : C uzantısı

Arithmetic and logic unit : aritmetik ve mantık ünitesi

Batch processing : yığın işleme

Building block approach : blokları yerleştirme yaklaşımı

C preprocessor : C önişlemcisi

C standart library : C standart kütüphanesi

Central processing unit : Merkezi işleme ünitesi

Clarity : Açıklık

Client : İşlemci

Client/Server Computing : İstemci/Sunucu kullanımı

Compiler : Derleyici

Data : veri

Distributed computing : çoklu kullanım

Editor : Editör

Environment : Ortam

Execute Program : bir programı çalıştırmak

File server : dosya sunucusu

Function : fonksiyon

Functionalization : fonksiyonellik

Hardware : donanım

Hardware platform : donanım platformu

High-level language : yüksek seviyeli dil

Input unit : giriş ünitesi

Input/Output : giriş / çıkış

Linker : bağlayıcı

Loader : yükleyici

Logical units : mantıksal birimler

Machine dependent : makineye bağımlı

Machine independent : makineden bağımsız

Memory : hafıza

Memory unit : hafıza birimi

Multiprogramming : çoklu programlama

Multitasking : çoklu görev

Object : nesne

C programlama teknik ingilizcesi

Object code :nesne kodu

Object-oriented programming : nesneye yönelik programlama

Output device : çıkış cihazı

Personal computer : kişisel bilgisayar

Portability : taşınırlık/taşınılabilirlik

Primary memory : birincil hafıza

Run a program : programı çalıştırmak

Screen : ekran

Software : yazılım

Software reuasability : yazılımın yeniden kullanılabilirliği

Standart error(stderr) : standart hata

Standart input(stdin) : standart giriş

Standart output(stdout) : standart çıkış

Stored program : depolanmış program

Structured programming : yapısal programlama

Supercomputer : süper bilgisayar

Task : görev

Timesharing : zaman paylaşımı

Top-down/stepwise refinement : yukarıdan aşağı / adımsal iyileştirme

Translator program : çevirici program

Workstation : iş istasyonu

Adress operator : adres operatörü

Ampersand : ve karakteri (&)

Argument : argüman / bağımsız değişken

Arithmetic operators :aritmetik operatörler

Assignment operator (=) : atama operatörleri

Assignment statement : atama ifadesi

Associativity of operators : operatörlerin işleyişi

Asterisk : yıldız karakteri(*)

Backslash (\) escape sequence : Ters çizgi çıkış sırası

Binary operators : İkili operatörler

Body of a function : fonksiyon gövdesi

Braces : küme parantezleri { , }

Case sensitive : harf duyarlı

Character string : karakter dizesi

Comment : yorum

Compile error : derleme hatası

Compile-time error : derleme zamanlı hata

Condition : koşul

Control string : kontrol dizesi

Conversion specifier : dönüşüm belirteci

Decision : karar

Decision making : karar verme

Declaration : bildirim

Equality operators : eşitlik operatörleri

Escape character : çıkış karakteri

Escape sequence : çıkış sırası

Fatal error : ölümcül hata

Flow of control : akış kontrolü

Format control string : biçim kontrol dizesi

İdentifier : tanıtıcı

If control structure : if kontrol yapısı

Literal : hazır bilgi

Modulus operator : mod operatörü (%)

Nested paranthesis :  yuvalı parantezler

Newline character : yeni satır karakteri

Precedence : öncelik

Prompt : bilgi/komut istemi

Relational operators : karşılaştırma operatörleri

Statement terminator : ifade sonlandırıcı

String : dize

Syntax error : yazım hatası

Whitespace characters : boşluk karakterleri

Action : işlem

Action symbol : işlem sembolü

Arithmetic assignment operators : aritmetik atama operatörleri

Body of loop : döngü gövdesi

Cast operator : dönüşüm operatörü

Compound statement : birleşik ifade

Conditional operator : koşullu operator

Control structure : kontrol yapısı

Counter : sayıcı

Counter-controlled repetition : sayıcı kontrollü döngü

Decision symbol : karar sembolü

Decrement operator : azaltma operatörü

Default precision : varsayılan duyarlılık

Definite repetition : belirli döngü

Diamond symbol : elmas sembolü

Empty statement : boş ifade

First refinement : ilk iyileştirme

Floating-point number : ondalıklı/gerçek sayılar

Flowchart : akış grafiği

Increment operator : artırma operatörü

Indefinite repetition : belirsiz döngü

İnitialization : ilk değer vermek

Nested control structure : yuvalı/iç içe geçmiş kontrol yapıları

Oval symbol : oval sembolü

Postincrement operator : son artırma

Postdecrement operator :son azaltma

Precision : duyarlılık

Pseudocode : sahte kodlar

Rectangle symbol : dikdörtgen sembolü

Rounding : yuvarlama

Sentinel value : nöbetçi değer

Stepwise refinement : adımsal iyileştirme

Ternary operator : üçlü operatör

Truncation : ondalık kısmı kaybolmuş

ASCII Character set : ASCII karakter kümesi

Control variable : kontrol değişkeni

End of file  : dosya sonu belirteci

Field width : alan genişliği

Left justify : sola hizalamak/yaslamak

Logical and (&&) : mantıksal ve

Logical or (||) : mantıksal veya

Logical negation (!) : mantıksal değil

Loop-continuation condition : döngü devam koşulu

Loop-control variable : döngü kontrol değişkeni

Loop counter : döngü sayıcısı

Nesting rule : yuvalama kuralı

Off-by-one error : bir eksik hatası

Stacking rule : yığma kuralı

Truth table : doğruluk tablosu

Unary operator : tekli operatör

Abstraction : özetleme

Automatic storage : otomatik depolama

Automatic variable : otomatik değişken

Auto storage class specifier : auto depolama sınıfı belirteci

Base case in recursion : yinelemede temel durum

Block scope : blok faaliyet alanı

Call by reference : referansa göre çağırma

Call by value : değere göre çağırma

Caller : çağırıcı

Calling function :  çağırıcı fonksiyon

File scope : dosya faaliyet alanı

Function call : fonksiyon çağrısı

Function declaration : fonksiyon bildirimi

Function definition : fonksiyon tanımı

Function prototype : fonksiyonun ilk hali/prototipi

Global variable : global değişken

Header file : öncü dosya

Information hiding : bilgi saklama/gizleme

Linkage : bağlama

Local variable : yerel değişken

Optimizing compiler : derleyiciyi en iyi hale getirmek

Randomize : rassallaştırmak

Recursion : yineleme

Return value : geri dönüş değeri

Simulation : simülasyon benzetme

Array initializer list : dizi atama listesi

Bar chart : çizgi grafik

Bounds checking : sınır kontrolü

Bubble sort : kabarcık sıralama

Declare an array : bir dizi bildirmek

Linear search : lineer arama

Mean : orta

Median : medyan

Mode : mod

Multiple-subscripted array : çok boyutlu dizi

Null character : null karakter

Off-by-one error : bir eksik hatası

Replacement text : yer değiştirme metni

Scalar : skaler

Search key : arama anahtarı

Sorting : sıralama

String : dize/string

Subscript : belirteç

Adress operator : adres operatörü (&)

Array of pointers : göstericilerin dizisi

Call by reference : referansa göre çağırma

Call by value : değere göre çağırma

Character pointer : karakter göstericisi

Constant pointer : sabit gösterici

Dereference a pointer : göstericinin gösterdiği nesneye erişmek

Dynamic memory allocation : dinamik hafıza tahsisi

Function pointer : fonksiyon göstericisi

Indirection : dolaylama

Indirection operator : içerik operatörü (*)

Linked list : bağlı liste

Offset : offset (kayma)

Pointer : Gösterici

Pointer arithmetic : gösterici aritmetiği

Pointer expression : gösterici değeri

Pointer to a function : bir fonksiyonu gösteren gösterici

Character set : karakter kümesi

General utilities library : genel amaçlı kütüphane

Literal : hazır bilgi

String : string/dize

Token : atom

Whitespace characters : boşluk karakterleri

Word processing : kelime işleme

Alignment : Hizalama

Assignment suppression character : atama bastırma karakteri

Caret : şapka (^)

Conversion specification : Dönüşüm tarifi

Conversion specifier : dönüşüm belirteci

Escape sequence : çıkış sırası

Field width : alan genişliği

Flag : bayrak

Format control string : biçim kontrol dizesi

Literal characters : bilgi karakterleri

Rounding : yuvarlama

Scan set : tarama kümesi

Stream : akış

Bitwise operators : Bit operatörleri

Complementing : tümleyenini almak

Derived type : türetilmiş tip

Enumaration : sayma sabiti

Mask : maske

Structure tag : yapı etiketi

Data hierarchy : Veri hiyerarşisi

Database : veritabanı

Displacement : yerdeğiştirme

Field open mode :dosya açma modu

File position pointer : dosya pozisyon göstericisi

Random access : rasgele erişim

Record key : kayıt anahtarı

Binary search tree : ikili arama ağacı

Child node : çocuk düğüm

Dynamic data structures : dinamik veri yapıları

Inserting a node : düğüm ekleme

Leaf node : yaprak düğüm

Parent node : ebeveyn düğüm

Root node : kök  düğüm

Stack : yığın

Append output symbol : Çıktı ekle sembolü (>>)

Command line argument : komut satır argümanları

Dynamic arrays : dinamik diziler

Interrupt : kesme

Redirect input symbol : girişi değiştir sembolü

Redirect output symbol : çıkışı yönlendirme sembolü (>)

Temporary File : geçici dosya

Variable length argument list : uzunluğu değişebilen argüman listesi

C Programlama Dili İngilizcesi Öğren Sonuç :

Bugünki yazımızda C programlama dili İngilizcesi öğren adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Bu yazıda eksik kaldığınız teknik kelimeleri umarız tamamlarsınız.İngilizce teknik kelimeler her an karşımıza çıkacağı üzere sizlere faydalı olacağı dileğiyle.

İyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.