Skip to main content

C Programlama Örnekler

C PROGRAMLAMA DİLİ ÖRNEKLER 

C programlama dili nasıl kullanılır ? Projeler nasıl yapılır ? C programlama dilinde örnek projeler nasıl yapılır ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız C Programlama Dili Örnekler adlı yazımızda C Programlama dili ile yapılmış örnek projeleri sizlerle paylaşıyoruz.

C DİLİ ÖRNEKLER 

C Programlama Örneği 1 :

Bir Stack uygulaması için C programı yazalım.Stack anlam olarak yığın,dizi  anlamlarına gelmektedir.Stack LIFO (Last in First Out – Son girer , İlk çıkar) data yapısına sahiptir.Burada Push (içeri alma işlemi) , POP (Silme işlemi) ve Display (gösterme işlemi) kullanılacaktır.

Başlayalım ;

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define MAXSIZE 5

struct stack /* Stack için yapı tanımlaması */
{
int stk[MAXSIZE];
int top;
};

typedef struct stack STACK;
STACK s;

/* Fonksiyon Bildirimi/Prototip*/

void push (void);
int pop(void);
void display (void);

void main ()
{
int choice;
int option = 1;

clrscr ();

s.top = -1;

printf (“Stack İslemleri\n”);
while (option)
{
printf (“——————————————\n”);
printf (” 1 –> PUSH \n”);
printf (” 2 –> POP \n”);
printf (” 3 –> DISPLAY \n”);
printf (” 4 –> EXIT \n”);
printf (“——————————————\n”);

printf (“Seciminizi Giriniz\n”);
scanf (“%d”, &choice);

switch (choice)
{
case 1: push();
break;
case 2: pop();
break;
case 3: display();
break;
case 4: return;
}

fflush (stdin);
printf (“Devam Etmek İstiyormusunuz (Seç : 0 ya da 1)?\n”);
scanf (“%d”, &option);
}
}

/*Stack’a element ekleme fonksiyonu*/
void push ()
{
int num;
if (s.top == (MAXSIZE – 1))
{
printf (“Stack Dolu\n”);
return;
}
else
{
printf (“İçeri alınacak elaman girişi yapınız\n”);
scanf (“%d”, &num);
s.top = s.top + 1;
s.stk[s.top] = num;
}
return;
}

/*Stack’dan element silme fonksiyonu*/
int pop ()
{
int num;
if (s.top == – 1)
{
printf (“Stack Bos\n”);
return (s.top);
}
else
{
num = s.stk[s.top];
printf (“pop edilen element  = %d\n”, s.stk[s.top]);
s.top = s.top – 1;
}
return(num);
}

/*Stack durum gösterme fonksiyonu*/
void display ()
{
int i;
if (s.top == -1)
{
printf (“Stack bos\n”);
return;
}
else
{
printf (“\nStack’ın durumu\n”);
for (i = s.top; i >= 0; i–)
{
printf (“%d\n”, s.stk[i]);
}
}
printf (“\n”);
}

Çıktılar :
Stack İşlemleri ;
——————————————
1 –> PUSH
2 –> POP
3 –> DISPLAY
4 –> EXIT
——————————————
Seçiminizi Giriniz ;
1
Push edilecek elementi giriniz :
23
Devam Etmek İstiyor musunuz ? (Seç : 0 ya da 1)?
1
——————————————
1 –> PUSH
2 –> POP
3 –> DISPLAY
4 –> EXIT
——————————————
Seçiminizi Giriniz ;
1
Push edilecek elementi giriniz :
45
Devam Etmek İstiyor musunuz ? (Seç : 0 ya da 1)?
1
——————————————
1 –> PUSH
2 –> POP
3 –> DISPLAY
4 –> EXIT
——————————————
Seçiminizi Giriniz ;
1
Push edilecek elementi giriniz :
78
Devam Etmek İstiyor musunuz ? (Seç : 0 ya da 1)?
1
——————————————
1 –> PUSH
2 –> POP
3 –> DISPLAY
4 –> EXIT
——————————————
Seçimizini Giriniz :
3

Stack’ın Statüsü :
78
45
23

Devam Etmek İstiyor musunuz ? (Seç :  0 ya da 1)?
1
——————————————
1 –> PUSH
2 –> POP
3 –> DISPLAY
4 –> EXIT
——————————————
Seçiminizi Giriniz :
2
poped element = 78
Devam Etmek İstiyor musunuz ? (Seç :  0 ya da 1)?
1
——————————————
1 –> PUSH
2 –> POP
3 –> DISPLAY
4 –> EXIT
——————————————
Seçimizini Giriniz :
3

Stack’ın Statüsü :
78
45
23

Devam Etmek İstiyor musunuz ? (Seç :  0 ya da 1)?
0

C Programlama Örneği 2 :

Tek bağlantılı olan bir listenin işlemlerini göstermek adına bir C programı yazalım ;

Başlayalım :

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#define MAX 30

struct EMP
{
int empno;
char empName[MAX];
char designation[MAX];
struct EMP *next;
};

/*Fonksiyon , karşı bağlantılı listeden bir node içeri alır */

/*front : Front pointer’ı , id : Çalışan ID , name : Çalışan ismi*/
/* desg:  Çalışan Gösterimi/Belirleme */

struct EMP* insert(struct EMP *front, int id, char name[], char desg[])
{
struct EMP *newnode;

newnode = (struct EMP*) malloc(sizeof(struct EMP));

if (newnode == NULL)
{
printf(“\nYerleştirme Yapılamadı\n”);
exit(2);
}
newnode->empno = id;
strcpy(newnode->empName, name);
strcpy(newnode->designation, desg);
newnode->next = front;
front = newnode;
return(front);
} /*insert() işleminin sonu */

/* Bağlantılılı listede gösterilecek nod fonksiyonu */
void printNode(struct EMP *p)
{
printf(“\nCalısan Detayları\n”);
printf(“\nCal No : %d”, p->empno);
printf(“\nİsim : %s”, p->empName);
printf(“\nGösterim : %s\n”, p->designation);
printf(“————————————-\n”);
} /*printNode()’un sonu */

/*Calısan numarasına göre deleteNode işlemi fonksiyonu*/
/* front: front pointer, id: anahtar deger */
/* Returns: ayarlı liste */

struct EMP* deleteNode(struct EMP *front, int id)
{
struct EMP *ptr;
struct EMP *bptr; /* bptr is pointing to the node behind ptr */

if (front->empno == id)
{
ptr = front;
printf(“\nNode silindi:”);
printNode(front);
front = front->next;
free(ptr);
return(front);
}

for(ptr=front->next, bptr=front; ptr!=NULL; ptr=ptr->next, bptr=bptr->next)
{
if (ptr->empno == id)
{
printf(“\nNode silindi:”);
printNode(ptr);
bptr->next = ptr->next;
free(ptr);
return(front);
}
}
printf(“\nCalısan numarası %d bulunamadı “, id);
return(front);
} /*deleteNode()’un sonu */

/* emp ID’e göre arama yapan fonksiyon */
/* front: front pointer, key: key ID. */

void search(struct EMP *front, int key)
{
struct EMP *ptr;

for (ptr = front; ptr != NULL; ptr = ptr -> next)
{
if (ptr->empno == key)
{
printf(“\nKey bulundu:”);
printNode(ptr);
return;
}
}
printf(“\nCalisan No %d bulunamadı “, key);
} /*End of search() */

/* Bağlantılı liste gösterme fonksiyonu */
void display(struct EMP *front)
{
struct EMP *ptr;

for (ptr = front; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
{
printNode(ptr);
}
} /*display()’in sonu */

/* Bağlantılı listede menü işlemlerini gösterme fonksiyonu */
void menu()
{
printf(“*****************\n”);
printf(“Listeye nod eklemek icin 1’e basın. \n”);
printf(“Listeden nod silmek için 2’ye basın. \n”);
printf(“Listeyi göstermek için 3’e basın. \n”);
printf(“Listeyi aramak için 4’e basın \n”);
printf(“Cıkmak için 5’e basın \n”);
printf(“*******************\n”);
} /*menu() sonu */

/* Seçilmiş Fonksiyon */
char option()
{
char choice;

printf(“\n\n>> Seçiminizi Girin : “);
switch(choice=getche())
{
case ‘1’:
case ‘2’:
case ‘3’:
case ‘4’:
case ‘5’: return(choice);
default : printf(“\nYanlis Secim.”);
}
return choice;
} /*option() Sonu */

/*main() programı başlar ! */
void main()
{
struct EMP *linkList;
char name[21], desig[51];
char choice;
int eno;

linkList = NULL;

printf(“\nTek bağlantılı liste gösterimine hoşgeldiniz ! \n”);

menu(); /*Fonksiyon çağrısı */

do {
choice = option(); /*çalışacak işlemleri seçmek adına ; */

switch(choice)
{
case ‘1’: printf(“\nCalisan numarasını gir : “);
scanf(“%d”, &eno);

printf(“Calisan adını gir : “);
fflush(stdin);
gets(name);

printf(“Calisan tanımlamasını gir : “);
gets(desig);

linkList = insert(linkList, eno, name, desig);
break;

case ‘2’: printf(“\n\nSilinecek calisan numarasını gir: “);
scanf(“%d”, &eno);

linkList = deleteNode(linkList, eno);
break;

case ‘3’: if (linkList == NULL)
{
printf(“\nListe bos.”);
break;
}
display(linkList);
break;

case ‘4’: printf(“\n\nAranacak calisan numarasını gir : “);
scanf(“%d”, &eno);

search(linkList, eno);
break;

case ‘5’: break;
}
} while (choice != ‘5’);
} /*main() sonu*/

Çıktılar :

Tek Bağlantılı Liste Gösterimi :
———————————————
Listeye node eklemek için 1’e basınız !
Listeden node silmek için 2’e basınız !
Liste gösterimi için 3’e basınız !
Arama yapmak için 4’e basınız !
Çıkmak için 5’e basınız.
———————————————

>> Seciminizi Girin : 1
Calisan numarasını gir  : 1278
Calisan adını gir : Ahmet
Calisan tanımını gir  : İsci

>> Seciminizi Girin : 1
Calisan numarasını gir  : 9734
Calisan adını gir : Bayram
Calisan tanımını gir  : Mühendis

>> Seciminizi Girin : 1
Calisan numarasını gir  : 8761
Calisan adını gir : Kamil
Calisan tanımını gir  : Yönetici

>> Seciminizi Girin : 3

Calisan Detayları ;

Calisan No : 1278

İsim : Ahmet

Tanım : İsci
————————————-

Calisan Detayları ;

Calisan No : 9734

İsim : Bayram

Tanım : Mühendis
————————————-

Calisan Detayları ;

Calisan No : 8761

İsim : Kamil

Tanım : Yönetici
————————————-

>> Seciminizi Girin : 2

Silinecek Calisan Numarasını yazın : 1278

Node Silindi:
Calisan Detayları :

Calisan No : 1278

İsim : Ahmet

Tanım : İsci
————————————-

>> Seciminizi Girin : 3

Calisan Detayları ;

Calisan No : 9734

İsim : Bayram

Tanım : Mühendis
————————————-

Calisan Detayları ;

Calisan No : 8761

İsim : Kamil

Tanım : Yönetici
————————————-

>> Seçiminizi Girin : 4

Aratılacak calisan numarasını giriniz : 8762

8762 calisan numarası bulunamadı !

>> Seciminizi girin : 5

C Programlama Örneği 3 :

Bir array arama işlemi yapacağız.Eğer istenilen elementler bulunursa ‘başarılı arama’ , eğer bulunamazsa ‘başarısız arama’ olarak mesaj alacağız.

Başlayalım  ;

#include <stdio.h>
void main()
{
int table[20];
int i, low, mid, high, key, size;

printf(“Dizi boyutunu giriniz \n”);
scanf(“%d”, &size);

printf(“Dizi elementlerini giriniz ! \n”);
for(i = 0; i < size; i++)
{
scanf(“%d”, &table[i]);
}

printf(“Anahtar ifadeyi girin ! \n”);
scanf(“%d”, &key);

/* Arama başlatma */

low = 0;
high = (size – 1);

while(low <= high)
{
mid = (low + high)/2;
if(key == table[mid])
{
printf(“Basarılı Arama\n”);
return;
}
if(key < table[mid])
high = mid – 1;
else
low = mid + 1;
}

printf(“Basarisiz Arama\n”);
} /* main() fonk. sonu */

Çıktılar :
Dizi boyutunu giriniz !
5
Dizi Elementlerini giriniz !
12
36
45
78
99
Anahtar ifadeyi girin !
45

‘Basarili Arama’

C Programlama Örneği 4 :

Diskte depolanan verilerin nasıl okunduğunu bizlere gösteren bir C programı yazalım.

Başlayalım ;

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void main()
{
FILE *fptr;
char filename[15];
char ch;

printf(“Açılacak Dosya Adı nedir ? \n”);
gets(filename);

fptr = fopen (filename, “r”); /*okuma için aç*/

if (fptr == NULL)
{
printf(“dosya acılamaz\n”);
exit(0);
}

ch = fgetc(fptr);

while (ch != EOF)
{
printf (“%c”, ch);
ch = fgetc(fptr);
}

fclose(fptr);
} /*main()’in sonu */

Çıktılar :
Açılacak dosya adı nedir ?

emp.rec (örnek ! )
İsim = Mehmet
Yaş = 25
Ücret = 3000

C PROGRAMLAMA DİLİ ÖRNEKLER  SONUÇ : 

Bugün C programlama dili örnekler adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Bu yazı dizisi ile C programlama diline daha hakim hale gelmek için örnek programları inceleyecek ve paylaşacağız.Umuyorum faydalı olacaktır.

İyi Çalışmalar

C# Programlama Dili Dersleri 2

C# PROGRAMLAMA DİLİ DERSLERİ İNCELEME – 2

C#’t a karakterler nedir ? Sayı tipleri nedir ? Aritmetik operatörler , mantıksal operatörler nedir ? C# dilinde sınıflar nedir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız bu yazı dizisinde C# Programlama Dili Dersleri’ne ve  C#’a dair ilgili incelemelerimize devam ediyoruz.

C# PROGRAMLAMA DİLİ

C#’ta dokuz adet tamsayı tipi tanımlıdır (byte , sbyte , short , ushort ,int , uint , long , ulong)

İşaretli ve işaretsiz tamsayılar arasındaki fark ise , tamsayının üst bitinin (high order) yorumlanma durumlarına bağlıdır.İşaret bayrağı işaretli tamsayıda C# tarafından üst bite göre kod oluşturularak belirtilir.

Eğer işaret bayrağı 0 ise sayı pozitiftir , 1 ise sayı negatiftir.

C#’ta sinüs , kosinüs ve tanjantı hesaplamak adına Math.Sin() , Math.Cos () ve Math.Tan () kullanılmaktadır.Math.Sqrt () gibi trigonometrik metotlar double argüman ile çağrılıp double bir sonuç döndürürler.

Decimal Tipi :

Decimal tipi 1E-28 ile 7.9E+28 arasındaki değerleri simgelemek adına kullanılır.Decimal ondalık sayılara uygulandığında yuvarlama hatalarını ortadan kaldırır.

Bu tipi özellikle bellek gerektiren hesaplamalarda kullanmalısınız.

Karakterler :

C#’ta Unicode adı verilen 16 bitlik bir karakter tipi kullanılır.Standart 8 bit ASCII karakter seti , Unicode’un bir alt kümesidir ve 0’dan 127’ye kadar uzanır.

Bool Tipi :

Bool tipi ‘’ya doğru ya yanlış’’ True/False mantığında çalışır.1 true’ya dönüşmez , 0’da false’a .

Bazı Çıktı Seçenekleri :

WriteLine()’ı kullanıyorduk , bunu not edelim hemen.Ek olarak Formatted I/O (biçimlendirilmiş I/O) çıktı seçenekleride kullanılmaktadır.

Örnek olarak program çıktınız , 10/3 = 3.33333333 şeklinde olsun.Bu kadar çok ondalık basamak göstermek amaçlarınız için uygun olmayabilmektedir.O zaman ikinci bir WriteLine() stili öğrenelim .

WriteLine(“biçimlendirme karakter katarıi” , arg0 , arg1 ,  … , argN);

Burada ‘+’ işareti ile değilde , virgül ile ayrılır.

Burada baskı karakterleri ve biçimlendirme belirleyicileri olmak üzere iki öğe içerir.Ve biçimlendirme belirleyicileri şu şekilde bir görünüme sahiptir.

{argno , genişlik : fmt}

Argno  ; gösterilecek argüman sayısını (0’dan başlayarak) belirtir.Minimum genişliği genişlik ile ; biçim ise fmt ile belirtilir.

Yani bir biçimlendirme belirleyicisine rastladığında programda , argno’ya karşılık gelen argüman argno’nun yerine yerleştirilir.Genişlik ve fmt ise isteğe bağlı olarak kullanılır.

Örnek olarak  ;

Console.WriteLine (“Şubat {0}  yada {1} gündür ” 28 , 30);

Şubat 28 ya da 30 gündür çıktısını alırız buradan.

{0,10} şeklinde bir ifade koysaydık şubattan sonra  10 adet boşluk bırakarak 28’i yazacaktı.

Biçimlendirme de en çok kullanılan veri tipleri kayan noktalı ve ondalık değerlerdir.Bunun için WriteLine() ‘#’ konsolu kullanılır.

Örnek : {0:#.##} şeklinde kullanılabilir.

Mesela  ; ConsoleWriteLine(“{0:###,###.###}” , 123456.12);

Çıktısı ise ; 123,456.12 çıktısını verecektir.

Literaller :

İnsanların okuyabileceği biçimde temsil edilen sabit değerlere karşılık gelir.Mesela ; 50 sayısı bir literaldir.Aynı şekilde literaller sabitler(constant) şeklinde de ifade edilirler.

Herhangi bir değer tipinde literal olabilir.Bu literallerin gösteriliş şekli ise literalin tipine bağlıdır.

Literaller int , uint , long ya da ulong tipinde olabilirler.Yada kayan noktalı literaller ‘double’ tipindedir.

C#’ta bir literal tipi belirtmek istiyorsanız ;

12 int tipindedir.L ekleyerek 12L’yi long tipinde gösterebilirsiniz.İşaretsiz bir tamsayı belirtmek adına u ve ya U ekleyebiliriz.Bir float’ı belirtmek adına u1 ve ya UL kullanabiliriz.

Onaltılık Literaller ; Hexadecimal olarak duyuyor ya da duyacak olduğunuz tiptir.0-9 arası rakamlarla , ardından A’dan F’e kadar harfler kullanılarak simgelenir.

Örnek olarak : 0xFF (ondalık taban karşılığı 255’tir.)

Karakter Kaçış Sekansları ; Tek tırnak ve çift tırnakların C#’ta özel anlamları da olduğu için  problemler meydana gelebilir.Bu sebeple de birkaç kaçış sekansı kullanılmaktadır.

\a -> uyarı(zil) anlamındadır.

\b-> backspace(geri al) anlamındadır.

\f-> form feed (form besleme) anlamındadır

\n-> newline(yeni satır) anlamındadır.

\r-> carriage return (paragraf sonu) anlamındadır.

\t->yatay sekme anlamındadır.

\v-> düşey  sekme anlamındadır.

\0-> Null anlamındadır.

\’->Tek tırnak anlamındadır.

\”->Çift tırnak anlamındadır.

\\-> Ters bölü anlamındadır.

Karakter Katarı Literalleri  :

Karakter katarı literali -> çift tırnak arasına alınan bir karakter kümesidir.

“bu bir deneme yazısıdır.”

Değişkenler ;

‘ Tip değişken-ismi ‘ şeklinde ifade edilirler.

Tip; değişken veri tipini , değişken-ismi de o değişkene verilen isimdir.

C#’ta tüm değişkenler kullanılmadan önce deklare edilmelidir.

Bir değişkene ilk değeri atayalım beraber ;

İnt count = 10 ;

Char ch = ‘C’;

Float f = 1.5F gibi.

Bu dilde değişkenlerin tümü Main() metodunun başında tanımlanmaktaydı ancak C# bir yerel değişkenin blok içerisinde deklare edilmesine imkan tanımaktadır.

En önemli kapsamlar ise ; bir sınıf ve bir metot tarafından tanımlananlardır.

Tip Dönüşüm ve Atamaları :

Bir integer değeri float değere atamak istediğimizi varsayalım ;

İnt i ;

Float f ;

İ = 10 ;

F = i ;

İnteger’ı float’a atıyoruz.(basit bir örnek)

Otomatik Dönüşüm ;

Bir tipteki verinin diğer bir tipteki değişkene atanmasının otomatik olarak dönüşmesi durumunu sağlayan koşullar;

  • Her iki tip uyumlu olmalı
  • Hedef tip , kaynak tipten daha büyük olmalıdır

Her iki koşul da sağlanırsa , genişletici dönüşüm (widening conversion) söz konusu olacaktır.

Operatörler  :

Toplama (+) , Çıkarma (-) , Çarpma (*) , Bölme (/) , Artırma (++), Eksiltme (–)

Eğer artırma/azaltma operandları ifadenin önünde kullanılırlarsa (–x / ++x) gibi , C# geri kalan kısımda operandın değerini hesap etmeden önce işlemi gerçekleştirir.

Örnek :

X = 10 ve y = ++x -> y = 11 değerini hemen alacaktır.

X = 10 ve y = x++ ->  y =10 değerini ilk başta alacaktır.

Mantıksal Operatörler :

Eşittir (==) , Eşit değildir (!=) , Büyüktür (>) , Küçüktür (<) , Büyüktür veya eşittir (>=) , Küçüktür veya eşittir (<=)

Ve (&) , Veya (|) , XOR özel veya(^) , Kısa devre veya (||) , Kısa devre ve (&&) , Değil (!)

Kısa Devre Mantıksal Operatörler ;

Bu operatörler  VE (&&) ve VEYA (||) operatörleridir.

Atama Operatörü ;

Atama operatörü (=)’dir.

Değişken = deyim ;

Bileşik Atamalar ;

X = x+ 10 ‘u  -> x +=10; şeklinde

X = x-50’yi -> x -=50; şeklinde yazabiliriz.

değişken op = deyim ; genel gösterimidir.

Aritmetik ve Mantıksal Atama Operatörleri ;

+= , -= , *= , /= , %= , &= , |= , ^=

Bit Tabanlı Operatörler ;

Yalnızca tamsayılar için geçerlidir.Bool , float , double üzerinde kullanılamazlar.

Bu operatörlere bit tabanlı adı verilmektedir çünkü bir tamsayı değeri oluşturan bitlerin test edilmesi , ayarlanması ve kaydırılması işlemlerinde kullanılır.

Bit Tabanlı VE (&) , Bit tabanlı VEYA (|) , Bit tabanlı XOR(^) , Sağa kaydırma (>>) , Sola kaydırma (<<)

? Operatörü ;

Genel olarak belirli olan if-then-else ifadelerinin yerine kullanılır.? Operatörüne üçlü (ternary) operatör denilir.Nedeni ise  üç adet operand gerektirmesidir.

Kullanım Formu : Deyim1 ? Deyim2 : Deyim3;

Bu ifade de deyim1 bool deyimdir ve deyim2 ile deyim3 birer deyimdir.Deyim2 ve deyim3’ün tipleri aynı olmalıdır.

Eğer deyim1’in değeri doğru ise deyim2 hesaplanır .Yalnışsa deyim3 hesaplanır.

Program Kontrol İfadeleri  :

1 ) İf (koşul) ifade ;

else ifade;

2) if (koşul)  ifade ;

else if (koşul) ifade ;

else if (koşul) ifade ;

else ifade ;

3)switch (deyim) {

case sabit1 : ifade break ;

case sabit2 : ifade break ;

……

Default : ifade break ;  }

Not : Default ifadesi isteğe bağlıdır.Case ilişkili ifadelerin bir sonraki case içerisinde devam etmesi hatalıdır ve buna bir sonraki seçeneğe kaymama (no-fall-through) kuralı denir.

4) for (başlangıç ; koşul ; iterasyon) ifade ;

Not : iterasyon döngünün her tekrarlanışında döngü kontrol değişkeninin ne ölçüde değiştirileceğini tanımlar.

5) while (koşul) ifade ;

6)do { ifadeler ;  0    } while (koşul) ;

7)continue  ifadesi ile , döngüyü bir sonraki tekrarını gerçekleştirmeye zorlayarak , arada yer alan kodun dikkate alınmamasını sağlayabiliriz.

Sınıf – Nesne – Metotlar :

Sınıflar , C#’ın özüdür.Tüm C# faaliyetleri bir sınıf içerisinde meydana gelmektedir.Sınıf bir nesnenin şeklini tanımlayan bir şablondur.

Nesne tanımlanması için sınıf spesifikasyonu kullanılır.

Sınıf ‘class’ anahtar kelimesi kullanılarak oluşturulur.

Örnek ;

Class sınıfismi {

Erişim tip değişkeni1;

Erişim tip değişkeni2;

Erişim tip değişkenin ;

Erişim dönüş-tipi metot1 (parametreler) {  metod gövdesi }

…..

}

Burada erişim ilgili üyeye ne şekilde erişileceğini belirten bir erişim belirleyicisidir.Örnek olarak ; Public vb.

Bina adında bir sınıf oluşturalım ;

class bina {

public int katlar ;

public int odalar ;

}

Kullanım : erişim tip değişken-ismi ;

Bir bina nesnesi oluşturmak için ;

Building house = new Building (); Building tipinde bir nesne oluşturur.Ve fiziksel gerçeklik kazandırır.

Nokta (.) operatörü bir nesnenin ismini bir üyenin ismi ile bağlar.

Örnek : nesne.üye

Örnek = house.floors = 2;

C# PROGRAMLAMA DİLİ DERSLERİ 2 SONUÇ :

Bugünki yazımızda C# Programlama Dili Dersleri 2 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Bu seri de C#’a dair bir takım bilgileri beraber incelemek umuyorum hepimiz için faydalı olacaktır.Hemen hemen aynı mantık üzerinden programların çalışmasını anlamaya çalışarak , istediğiniz dilde daha hızlı ilerleyebileceğimizi düşünmekteyiz.İyi çalışmalar.