Skip to main content

C# Programlama Dili Dersleri 2

C# PROGRAMLAMA DİLİ DERSLERİ – 2

C#’t a karakterler nedir ? Sayı tipleri nedir ? Aritmetik operatörler , mantıksal operatörler nedir ? C# dilinde sınıflar nedir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız bu yazı dizisinde C# Programlama Dili Dersleri’ne  ve  C#’a dair ilgili incelemelerimize devam ediyoruz.

C# PROGRAMLAMA DİLİ

C#’ta dokuz adet tamsayı tipi tanımlıdır (byte , sbyte , short , ushort ,int , uint , long , ulong)

İşaretli ve işaretsiz tamsayılar arasındaki fark ise , tamsayının üst bitinin (high order) yorumlanma durumlarına bağlıdır.İşaret bayrağı işaretli tamsayıda C# tarafından üst bite göre kod oluşturularak belirtilir.

Eğer işaret bayrağı 0 ise sayı pozitiftir , 1 ise sayı negatiftir.

C#’ta sinüs , kosinüs ve tanjantı hesaplamak adına Math.Sin() , Math.Cos () ve Math.Tan () kullanılmaktadır.Math.Sqrt () gibi trigonometrik metotlar double argüman ile çağrılıp double bir sonuç döndürürler.

Decimal Tipi :

Decimal tipi 1E-28 ile 7.9E+28 arasındaki değerleri simgelemek adına kullanılır.Decimal ondalık sayılara uygulandığında yuvarlama hatalarını ortadan kaldırır.

Bu tipi özellikle bellek gerektiren hesaplamalarda kullanmalısınız.

Karakterler :

C#’ta Unicode adı verilen 16 bitlik bir karakter tipi kullanılır.Standart 8 bit ASCII karakter seti , Unicode’un bir alt kümesidir ve 0’dan 127’ye kadar uzanır.

Bool Tipi :

Bool tipi ‘’ya doğru ya yanlış’’ True/False mantığında çalışır.1 true’ya dönüşmez , 0’da false’a .

Bazı Çıktı Seçenekleri :

WriteLine()’ı kullanıyorduk , bunu not edelim hemen.Ek olarak Formatted I/O (biçimlendirilmiş I/O) çıktı seçenekleride kullanılmaktadır.

Örnek olarak program çıktınız , 10/3 = 3.33333333 şeklinde olsun.Bu kadar çok ondalık basamak göstermek amaçlarınız için uygun olmayabilmektedir.O zaman ikinci bir WriteLine() stili öğrenelim .

WriteLine(“biçimlendirme karakter katarıi” , arg0 , arg1 ,  … , argN);

Burada ‘+’ işareti ile değilde , virgül ile ayrılır.

Burada baskı karakterleri ve biçimlendirme belirleyicileri olmak üzere iki öğe içerir.Ve biçimlendirme belirleyicileri şu şekilde bir görünüme sahiptir.

{argno , genişlik : fmt}

Argno  ; gösterilecek argüman sayısını (0’dan başlayarak) belirtir.Minimum genişliği genişlik ile ; biçim ise fmt ile belirtilir.

Yani bir biçimlendirme belirleyicisine rastladığında programda , argno’ya karşılık gelen argüman argno’nun yerine yerleştirilir.Genişlik ve fmt ise isteğe bağlı olarak kullanılır.

Örnek olarak  ;

Console.WriteLine (“Şubat {0}  yada {1} gündür ” 28 , 30);

Şubat 28 ya da 30 gündür çıktısını alırız buradan.

{0,10} şeklinde bir ifade koysaydık şubattan sonra  10 adet boşluk bırakarak 28’i yazacaktı.

Biçimlendirme de en çok kullanılan veri tipleri kayan noktalı ve ondalık değerlerdir.Bunun için WriteLine() ‘#’ konsolu kullanılır.

Örnek : {0:#.##} şeklinde kullanılabilir.

Mesela  ; ConsoleWriteLine(“{0:###,###.###}” , 123456.12);

Çıktısı ise ; 123,456.12 çıktısını verecektir.

Literaller :

İnsanların okuyabileceği biçimde temsil edilen sabit değerlere karşılık gelir.Mesela ; 50 sayısı bir literaldir.Aynı şekilde literaller sabitler(constant) şeklinde de ifade edilirler.

Herhangi bir değer tipinde literal olabilir.Bu literallerin gösteriliş şekli ise literalin tipine bağlıdır.

Literaller int , uint , long ya da ulong tipinde olabilirler.Yada kayan noktalı literaller ‘double’ tipindedir.

C#’ta bir literal tipi belirtmek istiyorsanız ;

12 int tipindedir.L ekleyerek 12L’yi long tipinde gösterebilirsiniz.İşaretsiz bir tamsayı belirtmek adına u ve ya U ekleyebiliriz.Bir float’ı belirtmek adına u1 ve ya UL kullanabiliriz.

Onaltılık Literaller ; Hexadecimal olarak duyuyor ya da duyacak olduğunuz tiptir.0-9 arası rakamlarla , ardından A’dan F’e kadar harfler kullanılarak simgelenir.

Örnek olarak : 0xFF (ondalık taban karşılığı 255’tir.)

Karakter Kaçış Sekansları ; Tek tırnak ve çift tırnakların C#’ta özel anlamları da olduğu için  problemler meydana gelebilir.Bu sebeple de birkaç kaçış sekansı kullanılmaktadır.

\a -> uyarı(zil) anlamındadır.

\b-> backspace(geri al) anlamındadır.

\f-> form feed (form besleme) anlamındadır

\n-> newline(yeni satır) anlamındadır.

\r-> carriage return (paragraf sonu) anlamındadır.

\t->yatay sekme anlamındadır.

\v-> düşey  sekme anlamındadır.

\0-> Null anlamındadır.

\’->Tek tırnak anlamındadır.

\”->Çift tırnak anlamındadır.

\\-> Ters bölü anlamındadır.

Karakter Katarı Literalleri  :

Karakter katarı literali -> çift tırnak arasına alınan bir karakter kümesidir.

“bu bir deneme yazısıdır.”

Değişkenler ;

‘ Tip değişken-ismi ‘ şeklinde ifade edilirler.

Tip; değişken veri tipini , değişken-ismi de o değişkene verilen isimdir.

C#’ta tüm değişkenler kullanılmadan önce deklare edilmelidir.

Bir değişkene ilk değeri atayalım beraber ;

İnt count = 10 ;

Char ch = ‘C’;

Float f = 1.5F gibi.

Bu dilde değişkenlerin tümü Main() metodunun başında tanımlanmaktaydı ancak C# bir yerel değişkenin blok içerisinde deklare edilmesine imkan tanımaktadır.

En önemli kapsamlar ise ; bir sınıf ve bir metot tarafından tanımlananlardır.

Tip Dönüşüm ve Atamaları :

Bir integer değeri float değere atamak istediğimizi varsayalım ;

İnt i ;

Float f ;

İ = 10 ;

F = i ;

İnteger’ı float’a atıyoruz.(basit bir örnek)

Otomatik Dönüşüm ;

Bir tipteki verinin diğer bir tipteki değişkene atanmasının otomatik olarak dönüşmesi durumunu sağlayan koşullar;

  • Her iki tip uyumlu olmalı
  • Hedef tip , kaynak tipten daha büyük olmalıdır

Her iki koşul da sağlanırsa , genişletici dönüşüm (widening conversion) söz konusu olacaktır.

Operatörler  :

Toplama (+) , Çıkarma (-) , Çarpma (*) , Bölme (/) , Artırma (++), Eksiltme (–)

Eğer artırma/azaltma operandları ifadenin önünde kullanılırlarsa (–x / ++x) gibi , C# geri kalan kısımda operandın değerini hesap etmeden önce işlemi gerçekleştirir.

Örnek :

X = 10 ve y = ++x -> y = 11 değerini hemen alacaktır.

X = 10 ve y = x++ ->  y =10 değerini ilk başta alacaktır.

Mantıksal Operatörler :

Eşittir (==) , Eşit değildir (!=) , Büyüktür (>) , Küçüktür (<) , Büyüktür veya eşittir (>=) , Küçüktür veya eşittir (<=)

Ve (&) , Veya (|) , XOR özel veya(^) , Kısa devre veya (||) , Kısa devre ve (&&) , Değil (!)

Kısa Devre Mantıksal Operatörler ;

Bu operatörler  VE (&&) ve VEYA (||) operatörleridir.

Atama Operatörü ;

Atama operatörü (=)’dir.

Değişken = deyim ;

Bileşik Atamalar ;

X = x+ 10 ‘u  -> x +=10; şeklinde

X = x-50’yi -> x -=50; şeklinde yazabiliriz.

değişken op = deyim ; genel gösterimidir.

Aritmetik ve Mantıksal Atama Operatörleri ;

+= , -= , *= , /= , %= , &= , |= , ^=

Bit Tabanlı Operatörler ;

Yalnızca tamsayılar için geçerlidir.Bool , float , double üzerinde kullanılamazlar.

Bu operatörlere bit tabanlı adı verilmektedir çünkü bir tamsayı değeri oluşturan bitlerin test edilmesi , ayarlanması ve kaydırılması işlemlerinde kullanılır.

Bit Tabanlı VE (&) , Bit tabanlı VEYA (|) , Bit tabanlı XOR(^) , Sağa kaydırma (>>) , Sola kaydırma (<<)

? Operatörü ;

Genel olarak belirli olan if-then-else ifadelerinin yerine kullanılır.? Operatörüne üçlü (ternary) operatör denilir.Nedeni ise  üç adet operand gerektirmesidir.

Kullanım Formu : Deyim1 ? Deyim2 : Deyim3;

Bu ifade de deyim1 bool deyimdir ve deyim2 ile deyim3 birer deyimdir.Deyim2 ve deyim3’ün tipleri aynı olmalıdır.

Eğer deyim1’in değeri doğru ise deyim2 hesaplanır .Yalnışsa deyim3 hesaplanır.

Program Kontrol İfadeleri  :

1 ) İf (koşul) ifade ;

else ifade;

2) if (koşul)  ifade ;

else if (koşul) ifade ;

else if (koşul) ifade ;

else ifade ;

3)switch (deyim) {

case sabit1 : ifade break ;

case sabit2 : ifade break ;

……

Default : ifade break ;  }

Not : Default ifadesi isteğe bağlıdır.Case ilişkili ifadelerin bir sonraki case içerisinde devam etmesi hatalıdır ve buna bir sonraki seçeneğe kaymama (no-fall-through) kuralı denir.

4) for (başlangıç ; koşul ; iterasyon) ifade ;

Not : iterasyon döngünün her tekrarlanışında döngü kontrol değişkeninin ne ölçüde değiştirileceğini tanımlar.

5) while (koşul) ifade ;

6)do { ifadeler ;  0    } while (koşul) ;

7)continue  ifadesi ile , döngüyü bir sonraki tekrarını gerçekleştirmeye zorlayarak , arada yer alan kodun dikkate alınmamasını sağlayabiliriz.

Sınıf – Nesne – Metotlar :

Sınıflar , C#’ın özüdür.Tüm C# faaliyetleri bir sınıf içerisinde meydana gelmektedir.Sınıf bir nesnenin şeklini tanımlayan bir şablondur.

Nesne tanımlanması için sınıf spesifikasyonu kullanılır.

Sınıf ‘class’ anahtar kelimesi kullanılarak oluşturulur.

Örnek ;

Class sınıfismi {

Erişim tip değişkeni1;

Erişim tip değişkeni2;

Erişim tip değişkenin ;

Erişim dönüş-tipi metot1 (parametreler) {  metod gövdesi }

…..

}

Burada erişim ilgili üyeye ne şekilde erişileceğini belirten bir erişim belirleyicisidir.Örnek olarak ; Public vb.

Bina adında bir sınıf oluşturalım ;

class bina {

public int katlar ;

public int odalar ;

}

Kullanım : erişim tip değişken-ismi ;

Bir bina nesnesi oluşturmak için ;

Building house = new Building (); Building tipinde bir nesne oluşturur.Ve fiziksel gerçeklik kazandırır.

Nokta (.) operatörü bir nesnenin ismini bir üyenin ismi ile bağlar.

Örnek : nesne.üye

Örnek = house.floors = 2;

C# PROGRAMLAMA DİLİ DERSLERİ 2 SONUÇ :

Bugünki yazımızda C# Programlama Dili Dersleri 2 adlı yazımızı sizlerle paylaştık.Bu seri de C#’a dair bir takım bilgileri beraber incelemek umuyorum hepimiz için faydalı olacaktır.Hemen hemen aynı mantık üzerinden programların çalışmasını anlamaya çalışarak , istediğiniz dilde daha hızlı ilerleyebileceğimizi düşünmekteyiz.

İyi çalışmalar.

C# Programlama Dersleri Giriş

C# PROGRAMLAMA DERSLERİ

C# Nedir ? C# Programlama dili nasıl çalışır ? C# programlama dili nasıl ortaya çıkmıştır ? C# programlama  dilinin temelinde ne vardır ? C# programlama derslerine başlıyoruz arkadaşlar.

Bu seri C#’a özel hızlı , seri ve çözüme giden bir çalışma olması niyetiyle hazırlanıyor.

C# PROGRAMLAMA GİRİŞ

C#’ın dedesi C’dir.Söz dizimini , anahtar kelimelerin birçoğunu ve operatörlerini C’den almıştır.

C# bileşen yönelimli bir dil olarak nitelenmektedir çünkü bileşenlerini yazmak adına bütünleşik destek içermektedir.

C Dili -> C ++ Dili -> Java & C# Dili

C#’ın  .NET Framework ile özel bir ilişkisi vardır.Birinci sebebi ; C# Microsoft tarafından NET Framework için kod geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır.İkincisi de ; kütüphaneler .NET Framework tarafından tanımlanan kütüphanelerdir.

.NET Framework Nedir ?

Çok dağıtık , bileşen yönelimli uygulamaların geliştirilmesini ve yürütülmesini destekleyen bir ortamdır ve farklılık gösteren bilgisayar dillerinin birlikte çalışmasını mümkün kılar.

Ve .NET Framework ile yazılmış programlar gelecekte Windows olmayan ortamlarda da çalışabilecektir.

C# ile ilişkili olduğu için iki önemli unsur vardır ;

Common Language Runtime (CLR – Ortak Dil Çalışma Zamanı) : Burası programın çalışmasını idare eden sistemdir.

.NET Sınıf Kütüphanesi : Programımızın çalıştırma ortamına erişimine imkan tanır.Ekranda bir giriş/çıkış bilgisi göstermek istiyorsunuz diyelim , bunun için .NET Sınıf kütüphanesini kullanırız.C# otomatik olarak .NET sınıf kütüphanesini kullandığı için C# programları .NET ortamlarının tümüne otomatik olarak taşınabilir.

Common Language Runtime Nasıl Çalışır:

Burası .NET kodunun çalıştırılmasını idare eder.Program çalıştığı zaman ara kodu çalıştırılabilir bir koda dönüştürmek CLR’in görevidir.

Kontrol altına alınan ve alınmayan kodlar ;

Bir C# programı yazdığınızda kontrol altına alınan kod adı verilen bir kod geliştirirsiniz.Bu kod CLR’in kontrolünde çalıştığı için belirli kısıtlamalara ve avantajlara sahiptir.

Kontrol altına alınamayan kod ise Common Language Runtime altında çalışmaz.

Common Language Specification :

Kodumuz farklı dillerde yazılmış programlar tarafından kullanılacaksa , kullanılabilirliği en üst seviyeye çıkarmak adına kodumuzun Common Language Specification’a sıkı sıkıya yapışması gerekir.

Burası farklı dillerde ortak olan özellikleri tarif eder.

C#’a Genel Bir Bakış :

Nesne Yönelimli Programlama: C#’ın temelinde (OOP-Object Oriented Programming ) yani nesne yönelimli programlama yer almaktadır.

Nesne yönelimli programlar ; ‘koda erişimi kontrol edene veri’ temel prensibine dayanarak veri etrafında organize edilirler.

Nesne yönelimini desteklemek adına tüm nesne yönelimli diller üç ortak özelliğe sahiptir ; İlişkili verilerin paketlenmesi (encapsulation) , çok biçimlilik (polymorphism) ve kalıtım.

İlişkili Verilerin Paketlenmesi : Kodun manipüle ettiği kodu birbirine bağlayan ve her ikisini dışarıdan gelebilecek istenmeyen etkilerden ve hatalı kullanımlardan koruyan bir programlama mekanizmasıdır.

Kod ve veri birbirine bağlanınca nesne oluşur.Diğer bi deyişlede verilen paketlenmesini (encapsulation)’ı nesne destekler.

Nesneler özel(private) ve açık (public) olabilirler.

C#’ın temel veri paketleme birimi sınıftır(class).

Sınıfı oluşturan kod ve veri ise sınıfın üyeleri(members)’dir.

Çok Biçimlilik :

Birçok form anlamıan gelir ve genel bir etkinlikler sınıfına erişmek adına bir arayüze imkan veren bir özelliktir.

‘Tek arayüz , çok sayıda metot’ deyişiyle ifade edilirler.

Kalıtım :

Bir nesnenin diğer bir nesnenin özelliklerini ele geçirebilmesini sağlayan bir yöntemdir.

Kalıtım kullanılmasaydı , her nesne kendi özelliklerinin tümünü açıkça tanımlamak zorunda kalacaktı.

Klasik başlangıç örneklerinden birisi ;

using system;

class Example {

public static void Main() {

Console.WriteLine(“Basit bir C# programı.”);

}

}

Bu programı ilk olarak komut satırından çalıştırılan derleyici ile (csc.exe) kullanabilir ya da Visual Studio Integrated Development Environment’i (IDE-Bütünleşik Geliştirme Ortamı) kullanarak çalıştırabiliriz.

C# programları .cs uzantısını kullanırlar.

/*   */ arasına yorumlar , açıklamalar yazılır.

Using system ; isim uzayını kullandığını bizlere gösteriyor.C#’ta isim uzayı (namespace) , deklaratif (tanımlamalara ayrılan) bir bölge tanımlar.

Class Example {  ; burası ise yeni bir sınıf tanımlar ve class anahtar kelimesini kullanır.

Sınıflar C#’ın temel  veri paketleme birimidir.

Yine C#’ta   ‘ // ‘ simgeside tek satırlık açıklama yapmak için kullanılır.

Örnek : //Bu bir açıklamadır.

Public static void Main() ; bu alanda Main() methodu ile başlamaktadır.C#’ta alt bölümler ise metot olarak adlandırılır.

C# uygulamalarının tümü main ile başlar.

Public anahtar kelimesi de bir erişim belirleyicisidir.Bu belirleyici programın diğer bölümlerinin bir sınıfın üyesine nasıl erişebileceklerini belirler.

Public’in tersi de private’dır ve private tanımlı olunan sınıf dışındaki kod tarafından kullanılmasını önler.

C#’ta program çıktısı standart method olan WriteLine() ile gerçekleştirilir.WriteLine kendisine aktarılan bir karakter katarını ekranda gösterir.

Console ise ; WriteLine’ın Console sınıfının bir üyesi olduğunu gösterir.

C#’ta tüm ifadeler ‘;’ ile sona erer.Teknik birtakım ifadeler ‘;’ ile sona ermez.

Ek olarak ; C#’ta büyük-küçük harf ayrımı vardır.Bu durum eğer ihmal edilirse büyük sorunlara sebep olabilir bu durum.

Yukardaki programı şu şekilde de yazabilirdik : System.Console.WriteLine(“Basit bir C# programı”) ;

Burada system ifadesini aldık buraya koyduk ama buradaki sorun her seferinde basa system yazmaktansa programın en basında kullanmak daha kolaylık sağlayacaktır.

Değişken Atama işlemi :

using System ;

class Example {

public static void Main () {

int x ;

int y;

x = 100;

Console.WriteLine(“x contains” + x) ;

y = x / 2 ;

Console.Write (“y contains x/2 : ”);

Console.WriteLine(y);

}

}

Burada  x ve y değişkenlerini  atamış yani x ve y diye 2 değişken belirlemiş olduk.

Değişken Belirleme Türü : tip değişken –ismi ;

Örnek olarak : x =100 ; derseniz programda bu x değişkenine 100 değerini atamış oluyoruz.

console.WriteLine (“x contains ” + x) ;

Burada artı işareti x’in değerinin , x’in önünde yer alan karakter katarından sonra ekranda gösterilmesine neden olur.

Yani ‘+’ işaretini kullanarak tek WriteLine () ifadesi içinde istediğiniz kadar çok sayıda öğeyi ekranda peş peşe gösterebilirsiniz.

Ek olarak C#’ta aritmetik operatörler hepsini desteklemektedir.

+ Toplama ,  – Çıkartma , * Çarpma , / Bölme

Write() metodu kullanılıyor burada ve içerisinde y contains x/2  karakterleri gösteriliyor.

Write() metodu tıpkı WriteLine() gibidir ve Write() metodu her çağrıdan sonra yeni bir satırdan başlamaz.

Not : C#’ta tanımlı herhangi bir standart tipteki değerlerin çıktısını almak için hem Write() hem de WriteLine() kullanılabilir.

Not : int x , y ; Tek bir ifade ile ikiside atanabilir.

İnt tamsayı tipi için kullanılır , peki ondalıklı bir sayı karşımızda olsaydı ?

O zaman double  tipinde bir değişken tanımlamamız gerekmektedir.

Mesela bir tanımlama yapalım ;

double result ;

Kontrol İfadeleri :

İf ;

İf (koşul) ifade ;  Buradaki mantık -> koşul bir Boolean yani true ya da false’tur.

İf (5 < 10) Console.WriteLine (“5 10’dan kücüktür”);

Operatör ve Anlamları :

< Küçüktür , <= Küçük veya eşittir , > büyüktür , >= büyük veya eşittir , == eşittir , != eşit değildir.

For Döngüsü :

For döngüsü ile kod parçalarını tekrar tekrar çalıştırabiliriz.

For (başlangıç ; koşul ; iterasyon) ifade ;

Başlangıç bölümü döngü kontrol değişkenine ilk değeri atar.Koşul , döngü kontrol değişkenini test eden bir Boolean deyimdir.Eğer bu testin sonucu doğru ise for döngüsü iterasyona devam eder.

Örnek olarak:

For (count = 0 ; count <5 ; count = count +1)

Console.WriteLine (“This is count : ”  + count) ;

Daha verimli bir artırma operatörü -> count ++; ifadesidir.

Genelde örnek bir for döngüsü :

For (count = 0 ; count < 5 ; count ++ )

‘ — ’ operatörü de eksiltme operatörüdür.

Kod Bloklarını Kullanmak :

Bir başka temel öğede kod bloğudur.

Yani bu ifade iki veya daha fazla ifadenin gruplanmasıdır.

Örnek olarak ;

İf (w < h) {

V = w * h ;

W=0 ;

}

Eğer w ifadesi h ifadesinden küçükse , bloğun içerisindeki her iki ifade de gerçekleşecektir.

Noktalı Virgül ve Konumlandırma :

C#’ta noktalı virgül , ifadenin sonunu gösterir.Yani tek başına ifadelerin her biri noktalı virgül ile sona ermelidir.

Bloklar noktalı virgül ile sona ermezler.

C# Anahtar Kelimeleri :

Abstract , as , base , bool , break , byte , case , catch ,char , checked, class , const , continue , decimal , default  , delegate , do , double , else , enum , event , explicit, extern , false , finally , fixed , float , for , foreach , goto , if , implicit , in , int , interface , internal , is , lock , long , namespace , new , null , object ,  operator , out , override , params , private , protected , public , readonly , ref , return , sbyte , sealed , short , sizeof , stackalloc , static  , string , struct, switch, this , throw , true , try , typeof , unit , ulong , unchecked , unsafe , unshort , using , virtual , volatile , void ve while.

Bu 77 anahtar kelime  C# dilinin tanımını birleşerek oluştururlar.

Tanımlayıcı :

C#’ta tanımlayıcı bir metoda , değişkene veya  kullanıcı tarafından tanımlanan herhangi bir başka öğeye atanan isimdir.

Değişken isimleri , bir harf ya da (_) alt çizgi ile başlayabilir.

Not : C#’ta myvar ile MyVar farklı isimlerdir.Ve  bir tanımlayıcı rakam ile başlamaz.

C# bir anahtar kelimenin önünde @ kullanmanıza izin vererek söz konusu olan kelimenin geçerli bir tanımlayıcı olmasını sağlar.

Örnek : @for geçerli olan bir tanımlayıcıdır.Burada tanımlayıcı aslında ‘for’dur.@ dikkate alınmaz.

İnt @if -> ifadesi if’i bir tanımlayıcı olarak kullanır.

Veri Tipleri , Literaller ve Değişkenler :

Burada üç temel öğe incelenmektedir.Veri tipleri , literaller ve değişkenler.

Veri tipi C#’ta özellikle önemlidir çünkü C# sıkı sıkıya tipe dayalı bir dildir ve ‘tipsiz’ bir değişken kavramı söz konusu değildir.

C#’ın Değer Tipleri :

C#’ın içerdiği yerleşik veri tipleri iki genel kategoride toplanır.

Değer tipleri ve referans .

C#’ta referans tipleri sınıflarla tanımlanır ve C#’ın özünde 13 değer tipi vardır.

C# Değer Tipleri :

Bool : True / False Değerlerini simgeler

Byte : 8 Bit işaretsiz tamsayıyı simgeler (0’dan 255’e) 8bit

Char : Karakter anlamındadır

Decimal : Mali hesaplamalar için nümerik tip

Double : Çift duyarlılıklı kayan noktalı sayıdır

Float : Tek duyarlılıklı kayan noktalı sayıdır

İnt : Tamsayı (-2,147,483,648’den 2,147,483,647’e) 32 bit

Long : Uzun tamsayı (-9,223,372,036,854,775,808’den +9,223,372,036,854,775,807’e)

Sbyte : 8 Bit işaretli tamsayı (-128’den 127’e) 8 bit

Short : Kısa tamsayı (-32,768’den 32,767’e) 16 bit

Uint : İşaretsiz tamsayı (0’dan 2,147,483,647’e)

Ulong : işaretsiz uzun tamsayı (0’dan 18,446,744,073,709,551,615’e)

Ushort : işaretsiz kısa tamsayı (0’dan 65,535’e) 16 bit

C# PROGRAMLAMA DERSLERİ SONUÇ :

Bugünki yazımızda C# programlama diline ait ilk yazımızı sizlerle paylaştık.C# günümüzde sıkça karşılaştığımız ve adını duyduğumuz bir dil olmaktan çıkıp üzerinde uygulama yazabilir hale gelmek ve onu etkin şekilde kullanabilmek adına umuyorum bu çalışmalarımız sonuç verecektir.

İyi Çalışmalar.